...Since then and forever onwards

בזמן הזה איש איש פוגש את בחירותיו

המודעות… הלא מודעות…

בחירה גלויה

הבחירות האישיות יוצאות לאור וכך גם אתם… וכך גם כולם. אז מי אתם באמת?

בחירה גלויה…

למה אתם מתמסרים?

מה היא הדרך שלכם,  אל מול הדרך שבחרתם?

לכל בחירה יש מחיר

כל אחד ישלם את המחיר על בחירותיו, בעצמו… וכולם ביחד

כבר אין יותר לאן לברוח…

לא ניתן להסתיר אותן, הכל גלוי…

בחירה שלמה – לרפואה שלמה

זמן בחירות!

          דרך אפרת

אביב 2020

המשך הסיפור של החלק השני המסופר במסמך, לתאר את השתלשלות הדברים והם הם הדיאלוג.

אביב 2020

המשך קריאה

קיץ 2020

אנו מבקשים להביא את המשך הסיפור של החלק השני המסופר במסמך, לתאר את השתלשלות הדברים והם הם הדיאלוג.

קיץ 2020

המשך קריאה

אביב 2020, התש״פ

המשך הסיפור של החלק השני המסופר במסמך, לתאר את השתלשלות הדברים והם הם הדיאלוג.

קיץ 2020, התש״פ

אנו מבקשים להביא את המשך הסיפור של החלק השני המסופר במסמך, לתאר את השתלשלות הדברים והם הם הדיאלוג.

23/12/2018

ב- 23/12/2018 הוצאנו את המסמך שכותרתו ״לקבל את אי הוודאות״ ושלחנו אותו למאות מהאנשים המובילים בעולם במגוון תחומים